Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på Rådets förordning (EG) nr 2533/1998 (ändrad genom förordning 951/2009 ) om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter Europeiska centralbankens förordning om betalningsstatistik ( ECB/2013/43 ) och riktlinjer ( ECB/2014/15 ) samt

7261

Rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder baseras på en riktlinje från EBA: EBA/GL/2020/01. Betaltjänstleverantörer ska rapportera dessa uppgifter två gånger per år (21 februari och 21 augusti).

Enligt riktlinjerna ska de flesta betaltjänstleverantörerna rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder till Finansinspektionen två gånger per år. Som tidigare meddelats ska betaltjänstleverantörer använda ett nytt rapporteringsformat för att rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F 869) från och med referensdag 31 december 2020. FI presenterar här olika möjliga metoder för denna inrapportering. FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2018-12-03.

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

  1. Vad är en personaloption
  2. Befolkningstäthet berlin
  3. Retoriska stilfigurer på engelska
  4. Lulea djurklinik

2 § FFFS 2018:4 framgår att betal-tjänstleverantörer två gånger per år ska rapportera statistiska uppgifter avseende svikliga förfaranden, dvs. bedrägerier. Rap-portering ska tillsändas Finansinspektionen senast den 21 februari respektive 21 au- 1. högst 0,3 procent av befolkningen ha ett längre vägavstånd än 25 kilometer mellan folkbokföringsadressen och den närmaste platsen för kontantuttag, och 2.

beslut om statistiska metoder, standarder och förfaranden samt om vad statistiken ska innehålla och när den ska offentliggöras. 1.5 De statistiska arbetsprogrammen publiceras och periodiska lägesrapporter lämnas. 1.6 Statistisk information skiljs tydligt från, och offentliggörs separat från, politiska uttalanden.

Preliminära redogörelser 1961:10 Statistiska uppgifter om klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet den 15 september 1960 . Preliminära redogörelser 1962:1 Statistiska uppgifter om vissa icke-obligatoriska skolformer den 15 september 1961 Upphandlingsdirektiven - EU-direktiven 2004/18/EG om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt 2007/66/EG om effektivare förfaranden för prövning av offentlig Uppgifter om folkskola, grundskola, realskola, flickskola och försöksskola har hämtats från respektive Statistiskt meddelande (SM) åren 1960–1993. Uppgifter om barnomsorg har hämtas från SOU 1938:20, SOU 1951:15, Statistiska meddelanden (SM) , Socialtjänstens publikationer, Statistisk årsbok för Sverige och Utbildningsstatistisk Uppgifterna granskas av ämneskunnig personal vid SCB. I samband med bearbetning görs manuella och maskinella kontroller.

av nät- och dataskyddskränkningar och i rapporteringen av svikliga förfaranden i av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (EBA/GL/2018/05) samt på 

Själva det svikliga i förfarandet blir enligt 21: 8 andra.

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

Vid export är statistisk värde FOB-värdet vid den finska gränsen. I statistiskt värde inkluderas kostnaderna för transport och försäkring fram till den finska gränsen.
Som panthavare

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

11 § Finansinspektionen ska tillhandahålla Europeiska bankmyndigheten och Europeiska centralbanken en sammanställning av de uppgifter om svikliga förfaranden som inspektionen tagit emot från betaltjänstleverantörer enligt 5 b kap. 2 § andra stycket lagen (2010:751) om betaltjänster. Förordning (2018:178). Konkurrensverket har därför undersökt om uppgifter ur kommer-siella annonsdatabaser kan användas som underlag för upphand- transporter och posttjänster samt 2007/66/EG om effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling. SCB - Statistiska Centralbyrån.

(EBA/GL/2018/05). lydelse.
Vad innebär socialpedagogik

parodontologische kliniek den haag
daniel hansson helsingborg
bistandshandlaggare vasteras
mexikanska pesos valuta
dan buthler uppgörelsen torrent
personlighetstyp hsp

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. nr 1033/2006 av den 4 juli 2006 om krav på förfaranden för färdplaner före flygning inom det gemensamma europeiska luftrummet, 15. nr 437/2003 av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare,

Rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder baseras på en riktlinje från EBA: EBA/GL/2020/01. Betaltjänstleverantörer ska rapportera dessa uppgifter två gånger per år (21 februari och 21 augusti). Dessa riktlinjer innehåller information om statistiska uppgifter om i svikliga förfaranden samband med olika former av betalningsmetoder som betaltjänstleverantörer måste rapportera till de behöriga myndigheterna, samt aggregerade uppgifter som de behöriga Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt rum i samband med användningen av betaltjänster. Uppgifterna ska innehålla 1.


Damp betyder
neurologen norrkoping

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Innehåll Kapitel I – Allmänna bestämmelser. Artikel 1, 2, 3, 4

AISP – Konto-informations-tjänsteleverantörer Kan ansöka om undantag som benämns ”registrerad 2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till . Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt rum i samband med . användningen av betaltjänster.

Om förfarandet för unionstransitering eller förfarandet för gemensam transitering föregås eller följs av ett annat tullmyndigheterna övertyga sig om att uppgifterna i deklarationerna för de olika förfarandena överensstämmer. — Exemplar 2 som ska användas för statistiska …

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt det andra betaltjänstdirektivet. Rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder baseras på en riktlinje från EBA: EBA/GL/2020/01. Betaltjänstleverantörer ska rapportera dessa uppgifter två gånger per år (21 februari och 21 augusti). Dessa riktlinjer innehåller information om statistiska uppgifter om i svikliga förfaranden samband med olika former av betalningsmetoder som betaltjänstleverantörer måste rapportera till de behöriga myndigheterna, samt aggregerade uppgifter som de behöriga Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt rum i samband med användningen av betaltjänster. Uppgifterna ska innehålla 1. total transaktionsvolym, Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F869) 2020-12-31: EBA GL 2020/01: Mars: 31: Penningtvättsrapport (F880) 2020-12-31: FFFS 2017:11: Juli: 21: Halvårsrapport betalningsinstitut (F83103) 2021-06-30: FFFS 2010:3: 21: Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2021-06-30: CRR artikel 99: Augusti: 21: Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F869) 2021-06-30: EBA GL 2020/01 En Betaltjänstleverantör är skyldig att lämna statistiska uppgifter till Finansinspektionen om 7. Riktlinjerna EBA/GL/2018/05 för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt andra betaltjänstdirektivet ska ändras på följande sätt: (1) Sista meningen i punkt 14 i avsnitt 2 (Syfte, tillämpningsområde och definitioner) i riktlinjerna ska ändras på följande sätt: Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F869) 2020-12-31: EBA GL 2020/01: Mars: 31: Penningtvättsrapport (F880) 2020-12-31: FFFS 2017:11: Juli: 21: Halvårsrapport institut för elektroniska pengar (F83103) 2021-06-30: FFFS 2011:49: 21: Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2021-06-30: FFFS 2011:49: Augusti: 21: Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F869) 2021-06-30 Två gånger per år ska företag dessutom lämna statistiska uppgifter till FI om svikliga förfaranden (bedrägerier) som har ägt rum i samband med användningen av betaltjänster.

Enligt riktlinjerna ska de flesta betaltjänstleverantörerna rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder till Finansinspektionen två gånger per år. 6 rows 7. Riktlinjerna EBA/GL/2018/05 för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt andra betaltjänstdirektivet ska ändras på följande sätt: (1) Sista meningen i punkt 14 i avsnitt 2 (Syfte, tillämpningsområde och definitioner) i riktlinjerna ska ändras på följande sätt: Två gånger per år ska företag dessutom lämna statistiska uppgifter till FI om svikliga förfaranden (bedrägerier) som har ägt rum i samband med användningen av betaltjänster. De statistiska uppgifterna som ska rapporteras till FI ska avse: Genomförda betalningstransaktioner som inte auktoriserats av … Finlands Bank samlar in dessa uppgifter enligt den uppdaterade förordningen i den nya insamlingen av uppgifter om betalningar och svikliga förfaranden (MAPE-datainsamling). För att undvika överlappande rapportering täcker MAPE-datainsamlingen också nationella statistikbehov. Genom den enhetliga rapporteringen av uppgifter om svikliga förfaranden insamlas uppgifter om antalet betalningstransaktioner 2 och svikliga förfaranden relaterade till betalningstransaktioner och deras värde i euro samt förlusterna till följd av svikliga förfaranden. Dessutom insamlas uppgifter om bland annat typen av svikliga transaktioner och huruvida en betalningstransaktion har genomförts med … Lämpliga statistiska förfaranden under hela processen – från insamling till validering av uppgifter – är väsentligt för statistik av hög kvalitet.